CLASSICAL

 • ABHAYARISHTAM

  Ref : ASHTANGAHRUDAYAM

 • AMRUTHARISHTAM

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • ARAVINDASAVAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • ARJUNARISHTAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • ARAGWADHARISHTAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • ASHOKARISHTAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • ASWAGANDHARISHTAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • AYASKRUTHI

  Ref: ASHTANGA HRUDAYAM

 • BALARISHTAM

  Ref: BHAISHJYA RATNAVALI

 • BALAMRUTHAM

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • BHRUNGARAJASAVAM

  Ref: GADANIGRAHAM

 • CHANDANASAVAM

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • CHAVIKASAVAM

  Ref: YOGARATNAKARAM

 • DHATHRYARISHTAM

  Ref: CHARAKA SAMHITHA

 • DRAKSHARISHTA

  Ref: SHARNGADHARA SAMHITA

 • DEVADARVARISHTAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • DASAMOOLA JEERAKAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • DHANAWANTHARISHTAM

  Ref: ASTANGAHRUDHAYAM

 • DASAMOOLARISHTAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • DURALABHARISHTAM

  Ref: ASTHANGAHRUDAYAM

 • GULGULWASAVAM

  Ref: GADANIGRAHAM

 • JEERAKARISHTAM

  Ref: BHAISHJYA RATNAVALI

 • KANAKASAVAM

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • KHADIRARISHTAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • KUTAJARISHTAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • LAKSHMANARISHTAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • LOHASAVAM

  Ref: SHANGADHARA SAMHITA

 • LODHRASAVAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • MADHOOKASAVAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • MRUDWEEKARISHTAM

  Ref: SHARNGADHARA SAMHITHA

 • MRUTHASANJEEVANI

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI)

 • MUSTHARISHTAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • PARPADAKARISHTAM

  Ref: BHAISHJYA RATNAVALI

 • PARTHARISHTAM

  Ref: BHAISHJYA RATNAVALI

 • PIPPALYASAVAM

  Ref: SHARNGADHARASAMHITA

 • POOTHIKASAVAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • POOTHIKA SUKTHAM

  Ref: ASHTANGA HRUDAYAM

 • PUNARNAVASAVAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • SARASWATHARISHTAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • USEERASAVAM

  Ref: BHAISHAJYA RATNAVALI

 • VASARISHTAM

  Ref: GADANIGRAHAM

 • PATOLASAVAM

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEA

 • ADITYAPAKA THAILAM

  Ref: CHAKRADATTAM

 • ANU THAILAM

  Ref: ASHTANGA HRUDAYA

 • ARIMEDADI THAILAM

  Ref: ASHTANGA HRUDAYAM

 • ARUKALADI THAILAM

  Ref: SAHASRA YOGAM

 • ASANELADI THAILAM

  Ref: SAHASRA YOGAM

 • ASANELADI COCONUT OIL

  Ref: SAHASRA YOGAM

 • ASANAMANJISHTADI THAILAM

  Ref: SAHASRA YOGAM

 • ASANAVILWADI THAILAM

  Ref: SAHASRA YOGAM)

 • ASHTAPATHRA COCONUT OIL

  Ref: AROGYA KALPADRUMAM

 • BALADHATHRYADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • BALAGULOOCHYADI THAILAM

  Ref: SAHASRA YOGAM

 • BALAGULOOCHYADI COCONUT OIL

  Ref: SAHASRA YOGAM

 • BALAHATADI THAILAM

  Ref: SAHASRA YOGAM

 • BALASWAGANDHADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • BALASWAGANDHADI KUZHAMBU

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • BALATHAILAM

  Ref: ASHTANGA HRUDAYAM

 • CHEMPARUTHYADI COCONUT OIL

  Ref: AROGYAKALPADRUMAM

 • CHANDANADI THAILAM

  Ref: Sahasrayogam

 • CHANDANABALALAKSHDI THAILAM

  Ref: YOGARATNAKARAM

 • CHINCHADI THAILAM

  Ref: SAHASRA YOGAM

 • CHINCHADI KUZHAMBU

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DHURDHURAPATHRADI COCONUT OIL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DHANWNTHARAM THAILAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • DHANWANTHARAM KUZHAMBU

  Ref: ASTHANGAHRUDAYAM

 • DHANWANTHARAM MUKKOOTTU

  Ref: ASTHANGAHRUDAYAM

 • DINESAVALYADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DINESAVALYADI COCONUT OIL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • ELADI THAILAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • ELADI COCONUT OIL

  Ref: ASHTANGA HRUDAYAM

 • GANDHARVAHASTHADI CASTOR OIL

  Ref: ASHTANGASAMGRAHAM

 • GOPATMAJADI COCONUT OIL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DHANWNTHARAM THAILAM 3 AVARTHI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • DHANWNTHARAM THAILAM 7 AVARTHI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • DHANWNTHARAM THAILAM 14 AVARTHI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • DHANWNTHARAM THAILAM 21 AVARTHI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • DHANWNTHARAM THAILAM 41 AVARTHI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • DHANWNTHARAM THAILAM 101 AVARTHI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KSHEERABALA THAILAM 3 AVARTHI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KSHEERABALA THAILAM 7 AVARTHI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KSHEERABALA THAILAM 14 AVARTHI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KSHEERABALA THAILAM 21 AVARTHI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KSHEERABALA THAILAM 41 AVARTHI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KSHEERABALA THAILAM 101 AVARTHI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • HINGUTHRIGUNAM CASTORL THAILAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • JATHYADI COCONUT OIL

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • JEEVANTHYADI YAMAKAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KANJUNYADI OIL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KANJUNYADI COCONUT OIL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KARPASASTHYADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KARPASASTHYADI KUZHAMBU

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KARPOORADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KETHAKIMOOLADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KOTTAMCHUKKADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KOTTAMCHUKKADI KUZHAMBU

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KSHEERABALA THAILAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • LAKSHADI THAILAM

  Ref: ASHTANGA HRUDAYAM

 • LAKSHADI COCONUT OIL

  Ref: ASHTANGA HRUDAYAM

 • MADHUYASHTYADI THAILAM

  Ref: ASHTANGA HRUDAYAM

 • MANJISHTADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MAHAMASHA THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MAHACHANDANADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MURIVENNA

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • MAHA NARAYANA THAILAM

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • NALPAMARADI COCONUT OIL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • NARAYANA THAILM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • NEELITHAILAM

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • NEELIBRUNGADI COCONUT OIL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • NIMBAMRUTHADI CASTOR OIL

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • NEELIBRUNGADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • NIMBAMRUTHADI THAILAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • NIRGUNDYADI THAILAM

  Ref: SARVAROGACHIKITSARATNAM

 • NIRGUNDYADI COCONUT OIL

  Ref: SARVAROGACHIKITSARATNAM

 • PANCHAVALKADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PANCHAMLA THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PARINATHAKERAKSHEERADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PAMANTHAKA THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PARANTHYADI COCONUT OIL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PINDA THAILAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • PIPPALYADI THAILAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • PRABHANJANAM KUZHAMBU

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PRABHANJANAM THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PRAPAUNDARIKADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PRASARANI THAILAM

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • RASNADI THAILAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • RASNADASAMOOLADI OIL

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • ELANEER KUZHAMBU

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SAHACHARADI THAILAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • SAHACHARADI KUZHAMBU

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • SAHACHARADI THAILAM (MEZHUPAKAM)

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • SUDHADURVADI COCONUT OIL

  Ref: AROGHYAKALPADRUAMAM

 • SUDHABALA THAILAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • THRIPHALADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • THRIPHALADI COCONUT OIL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • THEKARAJA THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • THEKARAJA COCONUT OIL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • THULASYADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • THULASYPATHRADI COCONUT OIL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • VACHALASHUNADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • VILLWAM PACHOTTYADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • AMRUTHAPRASAM GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • ASOKAGHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • BRAHMI GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • BRUHATCHAGALADYAM GHRUTHAM

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • DADIMADI GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • DHATHRYADI GHRUTHAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DHAWANTHARAM GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • GULGULUTHIKTHAKAM GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • INDUKANTHAM GHRUTHAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • JATHYADI GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KALYANAKA GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • MAHAKALYANAKA GHRUTHAM

  Ref: AROGYA KALPADRUMAM

 • MAHA PANCHAGAVYA GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • MAHATHIKTHAKA GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • MAHATHRIPHALA GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • PANCHAGAVYA GHRUTHAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PADOLADI GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • PHALASARPIS GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • RASNADI GHRUTHAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SARASWATHAM GHRUTHAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SHATAVARI GHRUTHAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SUKUMARAM GHRITHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • THIKTHAKAM GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • THRAIPHALA GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • VIDARYADI GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • VAJRAKA GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • VARANADI GHRUTHAM

  Ref: BHASHAJYARATNAVALI

 • AGASTHYA RASAYANAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • AJAASWAGANDHA RASAYANAM

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • BAHUSALAGULAM

  Ref: CHAKRADATHAM

 • BRAHMA RASAYANAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • CHINCHADI LEHYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DASAMOOLARASAYANAM

  Ref: SHARNGADHARASAMHITHA

 • DASAMOOLA HARITHAKI

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • DRAKSHADI LEHYAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • HRIDYA VIRECHANAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KALYANA GUDAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KOOSHMANDA RASAYANAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KUDAJAPHANITHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • MADHUSNUHI RASAYANAM (BIG)

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MADHUSNUHI RASAYANAM (SMALL)

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MAHAVILWADI LEHYAM

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • MANIBHADRA GUDAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • NARASIMHA RASAYANAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • NAYOPAYAM LEHYAM

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • PANCHAJEERAKA GUDAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SHATHAVARI GUDAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SUKUMARA RASAYANAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • THALEESAPATRADI LEHYAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • THALEESA VATAKAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • THAMBOOLA RASAYANAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • VYOSHADI VATAKAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • VILWADI LEHYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • VIDARYADI LEHYAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • VYAKHRYADI LEHYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • ANDHRAKUTARAM PILL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • ASHTAKSHARI PILL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • CHANDRAPRABHA PILL

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • CHARNGERYADI PILL

  Ref: AROGYAKALPADRUMAM

 • CHUKKUMTHIPPALYADI PILL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DHANWANTHARAM PILL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • GOPICHANDANADI PILL

  Ref: AROGYAKALPADRUMAM

 • GOROCHANADI PILL

  Ref: SURAROGA CHIKITSARATNAM

 • HINGUVACHADI PILL

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KACHOORADIVATTU

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KARUTHA VATTU

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KASTHURYADI PILL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KOMBANCHADI PILL

  Ref: AROGYAKALPADRUMAM

 • KAISHORAGULGULU PILL

  Ref: BHAISHAYYA RATNAVALI

 • MANASAMITHRAM PILL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MUKKAMUKKADUKADI PILL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • NIRGUNDYADI PILL

  Ref: AROGYAKALPADRUMAM

 • PONKARADI PILL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SIVAGULIKA

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SURYAPRABHA PILL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SWASANANDAM PILL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • VILWADI PILL

  Ref: ASHTAMGA HRUDAYAM

 • VETTUMARAN PILL

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • YOGARAJAGULGULU PILL

  Ref: BHAISHAYYA RATNAVALI

 • KANJANARAGULGULU PILL

  Ref: BHAISHAYYA RATNAVALI

 • MANDOORA VATAKAM

  Ref: ASHTAMGA HRUDAYAM

 • PUNARNAVA GUGGULU PILL

  Ref: BHAISHAYYA RATNAVALI

 • AVIPATHI CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • AVIPATHIKARA CHOORNAM

  Ref: BHAISHAYYA RATNAVALI

 • ASHTA CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • ASWAGANDHA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • ASWAGANDHADI CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DADIMASHTAKA CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • DWIRUTHARA CHOORNAM

  Ref: ASHTAMGASAMGRAHA

 • ELADI CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • GRAHADHOOMADI CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • GOKSHURA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • GULGULU PANCHAPALA CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • HARIDRAKHANDAM CHOORNAM

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • HINGUVACHADI CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • JADAMAYADI CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KARPOORADI CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KOTTAMCHUKKADI CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KOLAKULATHADI CHOORNAM

  Ref: ASHTAMGASAMGRAHAM

 • LODHRADI CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • NIMBADI CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • PANCHAKOLA CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • PUSHYANUGA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • RAJANYADI CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • RASNADI CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SIGRUPUNARNAVADI CHOORNAM

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • SHADDARANA CHOORNAM

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • SUDARSANA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • THALEESAPATRADI CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • VAISWANARA CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • VYOSHADI GULGULU CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • YASHTI THRIPHALA CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • YOGARAJA GULGULU CHOORNAM

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • THRAYODASHANGA GUGGULU PILL

  Ref: AYURVEDIC FORMULARY OF INDIA

 • KUMARYASAVAM

  Ref: SHARNGADHARASAMHITHA

 • SAARIBADYASAVAM

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • AMRUTHADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DHANWANTHARAM MEZHUPAKAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • HIMASAGARA THAILAM

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • MADHUYASHTYADI THAILAM MEZHUPAKAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • MALATHYADI KERAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • SINDUVARERANDA THAILAM

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • NISHOSHIRADI THAILAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • VATHASINI THAILAM

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • VILWA PATHRADI COCONUT OIL

  Ref: AROGYAKALPADRUMAM

 • JEEVANTHYADI GHRUTHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • KARASKARA GHRUTHAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MISHRAKA SNEHAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • SATADHOWTHA GHRUTHM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • AJAMAMSA RASAYANAM

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • KOUTAJA THRIPHALA

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • AMRUTHOTHARAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • ARDHAVILWAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • ASHTAVARGAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • ARAGWADHADI KASHAYAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • BALAJEERAKADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • BALAGULUCHYADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • BALA PUNARNAVADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • BHADRADARWADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • BRUHATHYADI KASHAYAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • CHUVANNARATHA KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • CHIRUVILWADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • CHYAVANAPRASAM KASHAYAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • CHERIYARASNADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DASAMOOLAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DASAMOOLAKADUTHRAYAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DHANWANTHARAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DRAKSHADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DHANADANAYANADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DUSPARSHAKADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • ELAKANADI KASHAYAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • GULOOCHYADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • GULGULUTHIKTHAKAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • GANDHARVAHASTHADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • INDUKANTHAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KAIDARIYADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KARIMPIRUMBADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KATHAKAKHADIRADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KOKILAKSHAKAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MANJISHTADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MAHAMANJISHTADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MAHARASNADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MAHATHIKTHAKAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MUSALIKHADIRADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • NADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • NAYOPAYAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • NISAKADAKADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • NIMBADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • NEELITHULASYADI KASHAYAM

  Ref: SITARAM PHARMACOPEA

 • PADOLAKADUROHINYADI KASHAYAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • PADOLAMOOLADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PATHYAKSHA DHATRYADI KASHAYAM

  Ref: SAHARNGADHARASAMHITHA

 • PUNARNAVADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PRASARANYADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • RASONADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • RASNATAMALAKIADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • RASNADASAMOOLAM KASHAYAM

  Ref: CHAKRADATHA

 • RASNAPANCHAKAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • RASNASAPTHAKAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • RASNERANDADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SAHACHARABALADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SAHACHARADI KASHAYAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • SHADDHARNAM KASHAYAM

  Ref: BHAISHAJYARATHNAVALI

 • SUKUMARAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SAPTHASARAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • THIKTHAKAM KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • VARANADI KASHAYAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • VASAGULOOCHYADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • VEERATHARATHI KASHAYAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • VIDARYADI KASHAYAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • VYOSHADI KASHAYAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • AMRITHOTHARAM KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • ARAGWADADI KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • BRIHATYADI KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • CHERIYA RASNADI KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DASAMOOLAKADUTHRAYAM KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DASAMOOLAM KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • GULUCHYADI KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • GULGULUTHIKTHAKAM KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • INDUKANDAM KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KOKILAKSHAKAM KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MAHARASNADI KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PATOLAMOOLADI KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • NISAKATHAKADI KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PUNARNAVADI KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PATOLADIGANAM KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • RASNERANDADI KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • RASNASAPTHAKAM KASHAYA SOOKSHMA CHOORNAM

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • STIMULANT CAPSULE

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • KSHEERAGULUCHI CAPSULE

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • KSHEERABALA 101 CAPSULE

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • DHANWANTHARAM 101 SOFTGEL CAPSULE

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • T.A.TABLET

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • GLYCHOHAR PLUS

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • A.P.HAR TABLET

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • ALLERHAND TABLET

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • OSTEON C.G.TABLETS

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • NILSTON TABLETS

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • CARDIOCALM TABLETS

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • HINGUVACHADI TABLET

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • SAFE LAX

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • CHANDRAPRABHA

  Ref: BHAISHAJYARATNAVALI

 • AMRUTHOTHARAM KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • ASHTAVARGAM KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • BALAGULUCHYADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • BRUHATYADI KASHAYA TABLET

  Ref: ASHTANGAHRUDAYAM

 • CHERIYARSNADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • CHIRIVILWADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DASAMOOLAKADUTHRAYAM KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • DHANWANTHARAM KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • GANDHARVAHASTHADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • GULUCHYADI KASHAYA TABLET

  Ref: ASHTAMGAHRUDAYAM

 • GULGULUTHIKTHAKAM KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • SAP SCIATIN

  Ref: SITARAM PHARMACOPOEIA

 • INDUKANTHAM KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • KOKILAKSHAKAM KASHAYA TABLET

  Re:; SAHASRAYOGAM

 • KATHAKAKHADIRADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MAHAMANJISHTADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MAHARASNADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MAHATHIKTHAKAM KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • MANJISHTADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • NISAKATHAKADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • NIMBADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PATHYAKSHADATRYADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHARNGADHARASAMHITHA

 • PUNARNAVADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • PRASARANYADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • RASONADI KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM

 • RASNASAPTAKAM KASHAYA TABLET

  Ref: SAHASRAYOGAM